GDPR

CLAUZE ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Accesul la oricare dintre website-urile (denumite în continuare „Site-urile”) Adrem și/sau afiliații săi („Adrem”) intră sub incidența următorilor Termeni și Condiții.

1.    Acces
Accesând Site-urile, vă declarați de acord cu acești Termeni și Condiții.

2.    Scop și Utilizare
Conținutul și informațiile postate pe Site sunt pentru uzul persoanelor interesate și pot fi folosite doar în scopuri informaționale.

3.    Exonerarea de Răspundere
Adrem Invest nu va fi făcut răspunzător pentru nicio daună în urma utilizării Site-urilor, respectând toate normele legale.

4.    Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui site vă este oferit “ca atare”, fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită, referitoare la aspectele comerciale și de conformitate ale Site-urilor, respectând toate normele legale.
Adrem nu oferă nicio garanție sau interpretare, fie aceasta expresă sau implicită, referitoare la caracterul oportun, acuratețea, calitatea, integralitatea sau existența conținutului și informațiilor postate pe Site-uri.
Adrem nu oferă nicio garanție sau interpretare, fie aceasta expresă sau implicită, referitoare la accesibilitatea din punct de vedere tehnic, la conformitate sau la lipsa de deficiențe ale Site-urilor.
Adrem nu oferă nicio garanție sau interpretare că utilizarea conținutului și informațiilor postate pe Site-uri nu vor încălca drepturile unor terțe părți.

5.    Schimbări
Adrem își rezervă dreptul de a efectua schimbări asupra Site-urilor, de orice fel, fără notificare prealabilă.

6.    Linkuri
Site-urile pot conține linkuri către alte site-uri. Adrem nu deține control asupra acestor site-uri, nu le sprijină și nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul și resursele acestora și nu oferă nicio garanție asupra conținutului, produselor sau altor materiale ale acestor site-uri. Daca accesați site-urile terțelor părți, vă asumați personal riscul.

7.    Termeni de utilizare proprii
Accesul  sau utilizarea anumitor pagini sau părți din Site-uri pot fi obiectul unor termeni de utilizare proprii. Termenii diferiți se completează între ei. În caz de conflict, termenii proprii prevalează asupra Termenilor și Condițiilor.

8.    Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
Adrem poate, în orice moment să revizuiască acești Termeni și Condiții prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Termenii și Condițiile actualizate.

 

 

TERMENI ȘI DEFINIȚII

„Autoritate de Supraveghere” – înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau oricare altă autoritate căreia i s-au atribuit responsabilitățile de protecție a datelor în conformitate cu Legile și Reglementările privind Protecția Datelor din oricare Stat Membru;

”Operator” –Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

”Persoană împuternicită de operator” –Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

”Reprezentant” –Persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului Regulament.

“Date cu Caracter Personal” – Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, număr de identificare, date de geolocalizare, un identificator online, (adresă IP, cookie) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele cu Caracter Personal sunt cuprinse în Anexa nr. 1 .

„Categorii Speciale de Date cu Caracter Personal“ – înseamnă Datele cu Caracter Personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice care identifică în mod unic o persoană fizică, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice.

„Date cu Caracter Personal referitoare la Condamnări și Infracțiuni Penale” – înseamnă Datele cu Caracter Personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale;

”GDPR” – Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

”Legi și Regulamente privind Protecția Datelor” – înseamnă toate legile şi reglementările aplicabile în România, indiferent dacă acestea reprezintă legislaţie primară (precum legile naţionale şi/sau GDPR) ori legislaţie secundară națională sau europeană (precum Ghidurile Grupului de lucru art. 29 WP sau alte ghiduri emise de Autoritatea de Supraveghere), aplicabile Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 „Persoane Vizate” – înseamnă persoanele fizice identificate sau identificabile ale căror Date cu Caracter Personal sunt Prelucrate de către grupul ADREM, Imputernicit și / sau Subîmputernicit, astfel cum sunt identificate în Anexa nr. 2.

„Prelucrare” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Subîmputernicit” – înseamnă orice persoană desemnată de către Împuternicit să prelucreze Date cu Caracter Personal în numele Operatorului, atunci când Prestatorul acționează în calitate de Împuternicit;

„Transfer“ – înseamnă divulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, având calitatea de destinatar a Datelor cu Caracter Personal fie prin transmiterea fizică a Datelor cu Caracter Personal respectivei persoane fizice sau juridice, fie prin permiterea accesului la Datele cu Caracter Personal prin alte mijloace;din motive de claritate, stocarea și copierea în scop de securitate și rezervă se califică drept transfer în sensul prezentului Acord.

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

În scopul realizării obiectului contractului principal, părțile vor procesa datele cu caracter personal prevăzute în Anexa nr.1 aparținând persoanelor vizate prevăzute în Anexa nr.2

 

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
 • Numele
 • Prenumele
 • Adresa
 • Vârsta
 • Cetățenia
 • CNP-ul
 • Seria și numărul documentului de identificare (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.)
 • Datele de autentificare (PIN parolă)
 • Datele de autentificare (nume de utilizator)
 • Detaliile cardului de credit/debit
 • Contul bancar
 • Datele financiare ale clientului, persoană fizică, respectiv veniturile, cheltuielile, venitul disponibil
 • Data nașterii
 • Educația
 • Adresa de e-mail
 • Numele persoanei fizice care are calitatea de angajat al Imputernicitului și care desfășoară în mod efectiv
 • Codul numeric personal al persoanei fizice care are calitatea de angajat / colaborator al Imputernicitului
 • Viața familială (copii, soț/soție, date familiale (se include numele de fată al mamei))
 • Numărul de fax
 • Sexul
 • IBAN
 • Imaginea
 • Adresa IP
 • Funcția / Ocupația
 • Numele angajatorului
 • Starea civilă
 • Proprietatea (informații despre bunurile pe care o persoană fizică le-a deținut, închiriat, împrumutat sau   posedat)
 • Copii ale documentelor personale
 • Numărul (numerele) de telefon (contact)
 • Locul nașterii
 • Datele profesionale (evaluări, recomandări, interviuri, certificări, măsuri disciplinare) ale angajaților
 • Rezultatele colectării de date pentru crearea unui profil
 • Poprirea și sechestrul
 • Semnătura (olografă, copii pe suport electronic ale semnăturii)
 • Conturile pe platformele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, Yahoo, etc.)
 • Monitorizarea programului de lucru ale angajaților
 • Numărul de înmatriculare a vehiculului
 • Vocea
 • Modulele cookie web
 • Date privind sănătatea

 

 

PERSOANE VIZATE DE POLITICILE NOASTRE
 • Clienții, persoane fizice
 • Potențialii clienți
 • Rudele sau alte persoane fizice identificate de către clienți
 • Rudele sau alte persoane fizice identificate de către potențialii clienți
 • Beneficiarii contractelor
 • Angajații
 • Colaboratorii persoane fizice
 • Ucenicii, stagiarii, candidații
 • Foștii Angajați
 • Acționarii, reprezentanții acționarilor
 • Membrii consiliului de administrație
 • Directorii / alți membri din conducere
 • Reprezentanții autorităților

 

CATEGORII DE INFORMAȚII FURNIZABILE LA CERERE
 • identitatea și datele sale de contact și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 • datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
 • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 • în cazul în care prelucrarea se face în temeiul interesului său legitim sau al unei terțe părți interesele legitime urmărite de Operator sau de o parte terță;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • dacă este cazul, intenția sa de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;
 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și este obligatorie furnizarea acestor date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.